Transparència

Assemblea de socis de l’any 2021

Resum de l’acta [PDF, 30 kB]

Assemblea de socis de l’any 2020

Resum de l’acta [PDF, 120 kB]

Assemblea de socis de l’any 2019

Resum de l’acta [PDF, 210 kB]

Assemblea de socis de l’any 2018

Resum de l’acta [PDF, 32 kB]

Assemblea de socis de l’any 2017

Resum de l’acta [PDF, 123 kB]

Assemblea de socis de l’any 2016

Resum de l’acta

A Sant Andreu de la Barca, a les 12.30 del dia 6 de març de 2016, es reuneix al local social de l’Entitat per celebrar l’Assemblea General Ordinària, la Junta Directiva sota la presidència de Carme Lloverol Mitjans, amb l’assistència de Glòria Novellón Vitali (sots-presidenta), Núria Casas Valldeperas (secretària), Miquel Agustí Bergé (tresorer), Joan Bosch Garcia, Francesc Delgado Comajuncosas, Rosa Gil Martínez, Josep Herédia Colomer, Francesc Peralta Subirana, Jordi Viloca Mitjans (vocals), excusen la seva assistència Joan Fusté Planell, Francesc Delgado Comajuncosas i Laura Bosch Pita.

Hi assisteixen també 39 socis i 17 que deleguen el seu vot.

S’inicia l’Assemblea guardant un minut de silenci en memòria dels socis difunts durant l’any.

1r Lectura i aprovació acta de l’Assemblea de 2014
2n Estat de comptes de 2015
3r  Memòria de les activitats realitzades durant l’any  2015
4t Informe del moviment de socis
5è Presentació del pressupost per a 2016
6è Presentació avantprojecte obres de reforma de la façana de la carretera
7è Torn obert de paraules

1r Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de l’any 2014

Un cop llegida per la secretària és aprovada per unanimitat.

2n Estat de comptes de l’any 2015

Lectura i presentació de l’estat de comptes de l’any 2015 a càrrec del tresorer:

Compte de pèrdues i guanys
Total ingressos 64.590,82 €
Total despeses 37.946,59 €
Resultat any 2015 26.644,23 €
Balanç de situació
Tresoreria
Saldos entitats bancàries i efectiu 216.115,00 €
Deutors 2.205,36 €
Total Actiu 218.320,36 €
Creditors varis 7.434,68 €
Agencia Tributaria IVA i IRPF 4T 1.407,62 €
Total Passiu 8.842,30 €
Remanent a 31/12/2015 209.478,06 €

Un cop presentat és aprovat per unanimitat.

3r  Memòria de les activitats realitzades durant l’any  2015

Activitats i gestions realitzades:

 • Participació en la 12a Setmana Intercultural
 • Participació en la 4a Festa de Primavera
 • Ofrena Floral 11 de setembre
 • Campanya nous socis, oferta 50% el primer any
 • Audicions de sardanes
 • Sortides culturals
 • Participació en el concurs de sardanes Aplec Calella
 • Participació en xerrades, jornades de formació i actes de la Federació d’Ateneus
 • Castanyada i sardanes
 • Actuacions Espai “A”: Esbart, Teatre i Coral
 • Concerts Juliol musical a la terrassa
 • Escola de teatre per a petits i grans
 • Creació Escola de Ball del Casino: classes de sardanes, balls saló, salsa, swing i country
 • Ball Festa Major d’Estiu
 • Ball els dissabtes a la nit (un cop al mes)
 • Jams de swing.

Activitats realitzades en col·laboració amb l’Ajuntament:

 • Actes de Festa Major d’Estiu: Concert Coral Ferran Sors
 • Actes de Festa Major d’Hivern: Concert Vermut
 • Actes Escola de Música

Col·laboracions amb entitats del poble:

 • Actes i festes fi de curs escoles
 • Associació Local Lluita contra el Càncer (Sopar)
 • Esplai Pingüí
 • Festival Benèfic, Assoc. Acollida Nens Bielorrúsia
 • Centro Cultural Andaluz
 • Hermandad Virgen del Rocío
 • Associació Mar Endins
 • Coral Ferran Sors, Musicoral
 • Campanya electoral Municipals: CiU, PSC, ERC i Podemos.

4t Informe del moviment de socis

Socis d’alta a 01/01/2015 294
Altes any 2015 15
Baixes any 2015 per defunció 7
Baixes any 2015 voluntàries 5
Baixes any 2015 per impagament 1
Socis d’alta a 31/12/2015 296

Socis difunts
Mercè Casas, Andreu Moix, Paquita Balmaña, Francisco Martínez, Lluís Jansana, Francisco García i Josep Ma Sagarra.

Proposta increment quotes de soci
A l’any 2005 es va aprovar d’establir les quotes de soci per edat:

 • Soci Actiu, fins a 65 anys
 • Soci Jubilat, de 66 a 80 anys
 • Soci, a partir de 81 anys
Socis any 2005 Socis a dia d’avui
Soci Actiu 275 120
Soci Jubilat 105 120
Soci 15 59
395 299

Des de l’any 2013 no s’han incrementat les quotes de soci, les despeses de manteniment de la casa cada any s’apugen i els ingressos per quotes de soci cada cop són menys, és per això que es proposa de fer un petit increment, no fixant un % si no arrodonint els preus actuals:

Quota anual Increment
Soci Actiu de 47,20 € a 50,00 € =2,80 €, 5,90 %
Soci Jubilat de 29,80 € a 32,00 € =2,20 €, 7,30 %
Soci de 18,00 € a 20,00 € =2,00 € ,11,00 %

La proposta es aprovada per unanimitat i les noves quotes s’aplicaran ja l’any 2016.

5è Presentació del pressupost per a l’any 2016

Lectura i aprovació si s’escau del pressupost

Ingressos
Quotes de socis 10.300,00
Ajuntament subvenció 5.990,00
Ajuntament subvenció per cobles sardanes 7.460,00
Lloguer sala a varis 2.000,00
Lloguer local de baix 15.228,00
Lloguer Cafè 12.828,00
Entrades activitats Espai A 5a temporada 1.000,00
Activitats diverses, teatre, concerts, infantils, classes ball i teatre 8.000,00
Romanent a 31/12/2015 208.000,00
Total ingressos 270.806,00
Despeses
Material oficina, despeses vàries i assessoria 3.200,00
Manteniment 4.546,00
Inversió en equip nou (micròfons, projector, cables i altres) 3.500,00
Assegurances 2.800,00
Comissions bancàries 500,00
Llum, gas, aigua i telèfon 4.600,00
Neteja 4.400,00
Impostos Ajuntament: I.B.I. i gual 200,00
Actes varis, concerts, balls, etc. 5.000,00
Lloguer cobles per sardanes 7.460,00
Espectacles Espai A 5a temporada 1.000,00
Activitats diverses, teatre, concerts, infantils, etc. 7.600,00
Obres varies 226.000,00
Total despeses 270.806,00

Un cop presentat és aprovat per unanimitat.

6è Presentació de l’avantprojecte de les obres de reforma de la façana de la carretera

La presidenta comenta que tal com s’havia dit a l’assemblea de l’any passat, s’havien iniciat els tràmits per tenir un Pla Especial d’usos i protecció del patrimoni del Casino. Per fer aquest pla especial es va haver de buscar un arquitecte especialista en aquests temes, el Sr. Joan Mas Urgell.

El pla es va presentar a l’Ajuntament, qui en Junta de Govern el va aprovar inicialment el 19 de maig de 2015.

Un cop aprovat el va remetre al Departament de Cultura de la Generalitat perquè emetés informe tal i com estableix l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010.

En data 4 d’agost de 2015, la Generalitat va informar favorablement al Pla Especial del Casino.

El següent pas de l’Ajuntament va ser enviar-lo al Departament de Territori i Sostenibilitat.

En data 2 de desembre de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona va aprovar definitivament el Pla Especial del Casino i, el 19 de gener de 2016, es publicà al DOGC l’acord d’aprovació.

A partir d’aquest punt, varem proposar a l’arquitecte, Sr. Joan Mas, si volia fer el projecte executiu de la reforma i ens va dir que sí.

L’arquitecte va presentar a la junta una proposta de reforma amb una línia trencadora, donat que, en la seva opinió, voler imitar la façana del Casino no quedaria massa bé i una nova imatge donaria al Casino una aire més modern. A la majoria de la Junta els va semblar bé tot i que els costa de visualitzar.

Tot seguit es van projectar unes imatges de l’avantprojecte per tal que els socis assistents a l’assemblea poguessin donar la seva opinió.

Després d’un petit debat entre els socis, a uns els agradava i a d’altres no tant, es va optar per la proposta de modernitat, convocant a tots els socis a tornar a trobar-nos el proper diumenge 17 d’abril, dia en que està programat un concert de Jazz amb vermut on, un cop acabat, presentem el projecte més detallat mostrant els interiors i exteriors de l’obra.

7è Torn obert de paraules

Abans de donar pas al torn de precs i preguntes la presidenta comenta, per informar als socis, que:

 • S’incorpora una nova sòcia a la Junta, la Pepi Tenorio Salguero, encara que avui, per motius familiars, no ha pogut assistir a l’assemblea. Benvinguda.
 • Enguany es torna a programar, com l’any passat, espectacles de l’Espai A i un cop més es queixa de la poca assistència dels socis.
 • Finalment, vol donar les gràcies a tota la junta per la seva col·laboració i dedicació principalment al Cisco Peralta, qui a tota hora està sempre al servei de l’entitat.

Fets els comentaris, s’obra el torn de paraules.

Cap soci demana la paraula.

Es convida als socis assistents a l’assemblea a fer el vermut al Cafè.

No havent cap més tema a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13.45 del dia 6 de març de 2016.

La secretària, Núria Casas Valldeperas
La presidenta, Carme Lloverol Mitjans.